« Marimekko fabrics on Thinglink | Main | Profile pics by Nene Tsuboi »

Comments

Ari

ആദ യമ തന ന മ ത സ ബ ല ഗ ന കണ ണന സ റ ന നന ദ പറയ ന ന എന റ പ ര അര ച ചന.സ .ആര ഞ ന ഇപ പ ള പ ലസ വണ ആണ പഠ ക ക ന നത .പത ത ക ല സ ല എന ക ക എല ല വ ഷയത ത ല എ പ ലസ ഉണ ട യ ര ന ന (Reg.No:309928).മ ത സ ബ ല ഗ ല കണ ണന സ റ ട ഈ പ സ റ റ കണ ട ഞ ന പത ത ക ല സ ല പഠ ച ച ര ന ന സ ക ള ല മ ത സ ട ച ചര ആണ എന യ ക ക ഈ സ ക ളര ഷ പ പ ന ക റ ച ച പറഞ ഞ തന നത .ഒര എഴ ത ത പര ക ഷയ അഭ മ ഖവ ഉണ ട യ ര ന ന ഇന ന റ സള ട ട വന ന എന ക ക ഈ സ ക ളര ഷ പ പ ക ട ട യ ട ട ണ ട . അവര അയച ച മ യ ല ഞ ന ത ഴ ക ട ക ക ന ന Dear student,We feel happy to inrfom you that you have been selected for SAROJINI - DAMODARAN FOUNDATION " AKSHAYA " MERIT SCHOLARSHIP 2012.The scholarship is for your Plus 1 & 2 studies. The amount is Rs.4000/- per year for 2 years.Scholarship amount will be distributed at a meeting to be scheduled at Palakkad probably on August 11th.For details of Venue, Date , and time contact Mr.Narayanan 94479 62242 by August first week.WELCOME TO AKSHAYA KUDUMBAM-- Prof.S RAM ANAND, Trusteeഒര ക കല ക ട കണ ണന സ റ ന മ ത സ ബ ല ഗ ന നന ദ പറയ ന ന

The comments to this entry are closed.